Tin nổi bật
23:11 - 20/04/2020

Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La Giải trình kết quả hoạt động kinh doanh Quý III năm niên độ 2019 - 2020.

18:30 - 20/04/2020

Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La công bố Báo cáo Tài chính Quý III năm 2020 cho kỳ hoạt động 01/1/2020 đến ngày 31/3/2020.

10:37 - 15/02/2020

Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La công bố Báo cáo Tài chính đã soát xét cho kỳ tài chính từ ngày 01/7/2019 đến 31/12/2019 bao gồm: Báo cáo của Ban Giám đốc, báo cáo soát xét thông tin tài chính giữa niên độ, bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ, thuyết minh báo cáo tài chính.

23:57 - 20/01/2020

Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La công bố Báo cáo Tài chính Quý II năm 2020 cho kỳ hoạt động 01/10/2019 đến ngày 31/12/2019.

14:21 - 13/01/2020

Quyết định số 15/QĐ-CT ngày 7/1/2020 của Cục thuế tỉnh Sơn La gửi Công ty CP Mía đường Sơn La về: Quyết định về việc xử lý vi phạm về thuế qua kiểm tra việc chấp hành pháp luật thuế.

17:27 - 10/10/2019

Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La công bố Báo cáo Tài chính Quý I/2020 cho kỳ hoạt động từ ngày 01/07/2019 đến ngày 30/9/2019.

16:20 - 08/10/2019

Thông báo số 43/TB-ĐSL ngày 7/10/2019 của Công ty CP Mía đường Sơn La gửi Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2018-2019.

16:05 - 27/09/2019

Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La công bố thông tin kết quả Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2019 như sau:

10:43 - 26/09/2019

Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La công bố Báo cáo thường niên cho niên vụ 2018-2019

17:43 - 07/09/2019

Ban Giám đốc Công ty cổ phần Mía Đường Sơn La trình bày báo cáo này cùng với Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính từ ngày 01/07/2018 đến ngày ngày 30/6/2019.