Báo cáo Tài chính
07:17 - 15/02/2017

Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La công bố Báo cáo Tài chính giữa niên độ đã được soát xét cho kỳ kế toán 6 tháng kết thúc ngày 31/12/2016.

07:33 - 20/01/2017

Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La công bố Báo cáo Tài chính Quý II/2017 cho kỳ hoạt động từ ngày 01/10/2016 đến ngày 31/12/2016.

09:13 - 19/10/2016

Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La công bố Báo cáo Tài chính Quý I năm 2017 cho kỳ hoạt động 01/7/2016 đến ngày 30/9/2016 được lập ngày 18/10/2016 bao gồm: Bảng cân đối kế toán, Báo cáo Kết quả kinh doanh, Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ, Thuyết minh Báo cáo Tài chính.

08:55 - 23/09/2016

Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La công bố Báo cáo Thường niên năm Tài chính chuyển đổi từ ngày 01/01/2016 đến ngày 30/6/2016.

21:00 - 24/08/2016

Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La công bố Báo cáo Tài chính đã kiểm toán cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2016 đến ngày 30/6/2016.

15:00 - 20/07/2016

Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La công bố Báo cáo Tài chính Quý II/2016 cho kỳ hoạt động từ ngày 01/4/2016 đến ngày 30/6/2016.