Báo cáo Tài chính
14:34 - 12/09/2017

Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La công bố Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 30/06/2017.

16:35 - 20/07/2017

Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La công bố Báo cáo Tài chính Quý IV/2017 cho kỳ hoạt động từ ngày 01/04/2017 đến ngày 30/06/2017.

07:33 - 22/04/2017

Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La công bố Báo cáo Tài chính Quý III năm 2017 cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2017 đến ngày 31/3/2017.

07:17 - 15/02/2017

Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La công bố Báo cáo Tài chính giữa niên độ đã được soát xét cho kỳ kế toán 6 tháng kết thúc ngày 31/12/2016.

07:33 - 20/01/2017

Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La công bố Báo cáo Tài chính Quý II/2017 cho kỳ hoạt động từ ngày 01/10/2016 đến ngày 31/12/2016.

09:13 - 19/10/2016

Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La công bố Báo cáo Tài chính Quý I năm 2017 cho kỳ hoạt động 01/7/2016 đến ngày 30/9/2016 được lập ngày 18/10/2016 bao gồm: Bảng cân đối kế toán, Báo cáo Kết quả kinh doanh, Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ, Thuyết minh Báo cáo Tài chính.