Báo cáo Tài chính
08:55 - 23/09/2016

Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La công bố Báo cáo Thường niên năm Tài chính chuyển đổi từ ngày 01/01/2016 đến ngày 30/6/2016.

21:00 - 24/08/2016

Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La công bố Báo cáo Tài chính đã kiểm toán cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2016 đến ngày 30/6/2016.

15:00 - 20/07/2016

Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La công bố Báo cáo Tài chính Quý II/2016 cho kỳ hoạt động từ ngày 01/4/2016 đến ngày 30/6/2016.

21:31 - 11/05/2016

Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La công bố Báo cáo thường niên năm 2015.

21:29 - 11/05/2016

Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La công bố Báo cáo Tài chính tổng hợp đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2015.

07:04 - 11/05/2016

Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La công bố Báo cáo Tài chính tổng hợp Quý I/2016 cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2016 đến ngày 31/3/2016.