Báo cáo Tài chính
21:31 - 11/05/2016

Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La công bố Báo cáo thường niên năm 2015.

21:29 - 11/05/2016

Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La công bố Báo cáo Tài chính tổng hợp đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2015.

07:04 - 11/05/2016

Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La công bố Báo cáo Tài chính tổng hợp Quý I/2016 cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2016 đến ngày 31/3/2016.

14:38 - 15/02/2016

Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La công bố Báo cáo Tài chính tổng hợp Quý IV/2015 cho kỳ hoạt động từ ngày 01/10/2015 đến ngày 31/12/2015.

17:22 - 27/10/2015

Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La công bố Báo cáo Tài chính tổng hợp Quý III/2015 cho kỳ hoạt động từ ngày 01/07/2015 đến ngày 30/09/2015.

21:35 - 27/04/2015

Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La công bố Báo cáo thường niên 2014 như sau: