Báo cáo Tài chính
14:38 - 15/02/2016

Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La công bố Báo cáo Tài chính tổng hợp Quý IV/2015 cho kỳ hoạt động từ ngày 01/10/2015 đến ngày 31/12/2015.

17:22 - 27/10/2015

Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La công bố Báo cáo Tài chính tổng hợp Quý III/2015 cho kỳ hoạt động từ ngày 01/07/2015 đến ngày 30/09/2015.

21:35 - 27/04/2015

Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La công bố Báo cáo thường niên 2014 như sau:

14:13 - 31/03/2015

Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La (SLS) công bố Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2014.

01:42 - 27/03/2014

Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La (SLS) công bố Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2013.

13:41 - 01/04/2013

Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La trình bày Báo cáo này cùng với Báo cáo tài chính đã được kiểm toán của Công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2012.