Tin Công ty
14:43 - 15/11/2018

Ngày 15/11/2018, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La (SLS) đã thông qua Nghị quyết số 79/NQ-HĐQT/2018, về việc bổ nhiệm chức danh quản trị Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La.

08:44 - 22/01/2018

Báo cáo số 03/BCQT-ĐSL/2018 ngày 15/01/2018 của Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La gửi ủy ban chứng khoán nhà nước và sở giao dịch chứng khoán Hà Nội về việc báo cáo tình hình quản trị công ty niêm yết năm 2017.

10:20 - 15/02/2017

Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La thông báo thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (lần thứ 7) do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sơn La cấp ngày 09/02/2017.

19:08 - 16/01/2017

Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La (SLS) công bố Báo cáo số 06/BC-HĐQT/2017 ngày 13 tháng 01 năm 2017 của Hội đồng Quản trị Công ty về tình hình quản trị Công ty 06 tháng cuối năm 2016.

16:33 - 06/12/2016

Ngày 6 tháng 12 năm 2016, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La đã thông qua Nghị quyết số 65/NQ-HĐQT/2016 quyết nghị những nội dung chính sau:

15:49 - 18/11/2016

Ngày 18/11/2016, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La đã có Báo cáo số 325/BC-HĐQT/2016 thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La (SLS) có quyền biểu quyết đang lưu hành, cụ thể như sau: