Tin tức
15:49 - 18/11/2016

Ngày 18/11/2016, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La đã có Báo cáo số 325/BC-HĐQT/2016 thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La (SLS) có quyền biểu quyết đang lưu hành, cụ thể như sau:

20:50 - 24/10/2016

Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La công bố thông tin phát hành cổ phiếu để trả cổ tức (theo nội dung văn bản số 304/BC-HĐQT/2016 ngày 24/10/2016 của Hội đồng Quản trị Công ty) nội dung chính như sau:

11:18 - 09/10/2016

Ngày 8/10/2016, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La đã thông qua Nghị quyết số 58/NQ-HĐQĐ/2016, quyết nghị các nội dung chính sau:

11:18 - 09/10/2016

Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La (SLS) công bố Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 - 2017 Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La diễn ra vào ngày 08/10/2016, tại trụ sở Công ty.

11:17 - 09/10/2016

Ngày 08/10/2016, tại trụ sở Công ty, Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La (SLS) đã tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016-2017.

14:55 - 16/05/2016

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La công bố thông tin Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2016 và thay đổi nhân sự, HĐQT, BKS, Ban Tổng Giám đốc, cụ thể như sau: