Báo cáo tài chính đã kiểm toán 2011

Cập nhật: 08:08 - 23/03/2013

Ban Giám đốc Công ty cổ phần Mía Đường Sơn La trình bày báo cáo này cùng với Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho kỳ hoạt động từ ngày 31 tháng 12 năm 2011.

 

File đính kèm : Bao_cao_tai_chinh_da_kiem_toan_2011.pfd


Tin liên quan