Báo cáo Tài chính đã soát xét cho kỳ tài chính từ ngày 01/7/2017 đến 31/12/2017

Cập nhật: 17:54 - 12/02/2018

Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La công bố Báo cáo Tài chính đã soát xét cho kỳ tài chính từ ngày 01/7/2017 đến 31/12/2017 bao gồm: Báo cáo của Ban Giám đốc, báo cáo soát xét thông tin tài chính giữa niên độ, bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ, thuyết minh báo cáo tài chính.

>> Download:

Phần 1: Báo cáo Tài chính đã soát xét cho kỳ tài chính từ ngày 01/7/2017 đến 31/12/2017 _1

Phần 2: Báo cáo Tài chính đã soát xét cho kỳ tài chính từ ngày 01/7/2017 đến 31/12/2017 _2


Tin liên quan