SLS: 02/04 GDKHQ dự ĐHĐCĐ thường niên 2013

Cập nhật: 22:19 - 05/04/2013

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu SLS của CTCP Mía đường Sơn La như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng: 04/04/2013
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 02/04/2013
3. Lý do và mục đích: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01 cổ phiếu được nhận 01 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: Tháng 4/2013 (Thời gian cụ thể công ty sẽ thông báo sau)
          - Địa điểm tổ chức họp: Trụ sở Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La
          - Nội dung họp: 
+ Báo cáo tình hình hoạt động và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2012
+ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013
+ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2012
+ Tờ trình mãn nhiệm kỳ của HĐQT, BKS giai đoạn 2008-2012, + Bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ II giai đoạn 2013-2017
+ Phân phối lợi nhuận năm 2012
+ Lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm 2013
+ Chi phí hoạt động và thù lao của HĐQT, BKS năm 2013.

HNX

 


Tin liên quan