Bộ máy tổ chức

Cập nhật: 2013-03-13 10:59:25

Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La được tổ chức và hoạt động tuân thủ theo Luật doanh nghiệp năm 2005, các Luật khác có liên quan và Điều lệ Công ty. Cơ cấu tổ chức bộ máy của Công ty bao gồm: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban giám đốc, 05 phòng chức năng và 04 xí nghiệp trực thuộc.

 

BỘ MÁY TỔ CHỨC 2017 - 2018

* HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ: 

1. Ông Đặng Việt Anh - Chủ tịch Hội đồng Quản trị

 

2. Ông Trần Ngọc Hiếu - Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Công ty

 

Ông Trần Ngọc Hiếu nhận Bằng khen của UBND tỉnh Sơn La tặng.

 

3. Ông Thái Văn Hùng - Thành viên Hội đồng Quản trị
 


4. Ông Nguyễn Trường Chinh - Thành viên Hội đồng Quản trị 

 

5. Bà Trần Thị Nhi - Thành viên Hội đồng Quản trị 

 

 

6. Bà Phan Thị Hồng Duyên - Thư ký HĐQT

 

* BAN KIỂM SOÁT:

1. Bà Nguyễn Thị Thuỷ - Trưởng Ban

 

2. Ông Nguyễn Văn Tài - Thành viên

 

3. Ông Nguyễn Văn Đãi - Thành viên BKS

----------------

 

BỘ MÁY TỔ CHỨC 2016 - 2017

 

* HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ: 

1. Ông Đặng Việt Anh - Chủ tịch Hội đồng Quản trị

 

2. Ông Trần Ngọc Hiếu - Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Công ty

 

3. Ông Nguyễn Thắng - Thành viên Hội đồng Quản trị
 

4. Ông Thái Văn Hùng - Thành viên Hội đồng Quản trị
 

5. Bà Trần Thị Nhi - Thành viên Hội đồng Quản trị


* BAN KIỂM SOÁT:

1. Bà Ngyễn Thị Thuỷ - Trưởng ban

2. Ông Đặng Tuấn Thắng - Thành viên3. Ông Nguyễn Minh Hùng - Thành viên

 

-------------------

 

BỘ MÁY TỔ CHỨC 2013 - 2015

 

* HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ: 

     1. Ông Phạm Ngọc Thao - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty


    2. Ông Nguyễn Anh Tú - Ủy viên Hội đồng quản trị

    3. Ông Đặng Xuân Phúc - Ủy viên Hội đồng quản trị

    4. Bà Trần Thị Liên - Ủy viên Hội đồng quản trị

    5. Bà Phan Thị Hồng Duyên - Thư ký Hội đồng quản trị


 

* BAN KIỂM SOÁT:

    1. Ông Đinh Hữu Trung - Trưởng Ban kiểm soát

    2. Ông Đào Viết Tuấn Dũng - Thành viên Ban kiểm soát chuyên trách

    3. Ông Phạm Ngọc Chỉ - Thành viên Ban kiểm soát

 

* BAN GIÁM ĐỐC, KẾ TOÁN TRƯỞNG:

    1. Ông Nguyễn Xuân Minh - Tổng Giám đốc Công ty


    2. Ông Nguyễn Văn Sở - Phó Tổng giám đốc

    3. Ông Đặng Xuân Phúc - Phó Tổng giám đốc


    4. Ông Nguyễn Văn Dịch - Trưởng phòng TC-KT

 

 

* TỔNG SỐ CÁN BỘ, CÔNG NHÂN LAO ĐỘNG CÔNG TY: 307 người với cơ cấu về trình độ chuyên môn như sau:

Trình độ Số lượng
Thạc sĩ 02
Đại học
30
Cao đẳng 09
Trung cấp 28
Sơ cấp 7
CNKT 204
LĐPT 28


* CÁC TỔ CHỨC ĐẢNG, ĐOÀN THỂ:
  - Đảng bộ Công ty:        84 đảng viên
  - Công đoàn Công ty:   307 đoàn viên
  - Chi đoàn thanh niên:   25 đoàn viên
  - Hội Cựu chiến binh:     27 hội viên
  - Ban nữ công Công ty: 108 người 

SLS

4. Ông Đặng Xuân Phúc: