Tin nổi bật
17:13 - 23/07/2021

Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2021

18:44 - 20/07/2021

Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La báo cáo tài chính quý IV năm 2020 – 2021 và Giải trình kết quả hoạt động kinh doanh quý IV năm 2020 – 2021.

21:56 - 20/04/2021

Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La báo cáo tài chính quý III năm 2020 – 2021 và Giải trình kết quả hoạt động kinh doanh quý III năm 2020 – 2021.

17:30 - 03/04/2021

Quyết định số 11: Bổ nhiệm người phụ trách quản trị Công ty kiêm thư ký Công ty CP Mía đường Sơn La

10:39 - 09/02/2021

Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La báo cáo tài chính và giải trình kết quả hoạt động kinh doanh bán niên năm 2020 - 2021

22:41 - 20/01/2021

Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La báo cáo tài chính quý II năm 2020 – 2021 và Giải trình kết quả hoạt động kinh doanh quý II năm 2020 – 2021.

21:31 - 20/10/2020

Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La báo cáo tài chính Quý 1 năm 2020 – 2021 và Giải trình kết quả hoạt động kinh doanh Quý 1 năm 2020 – 2021.

22:15 - 27/09/2020

Thông báo số 283 về đăng ký cuối cùng để chi trả cổ tức năm 2019 - 2020 và Thông báo Nghị quyết đại hội đồng cổ đông, nghị quyết chia cổ tức.

18:14 - 27/09/2020

Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La vừa thông qua Nghị quyết về việc chi trả cổ tức năm 2019 - 2020.

18:41 - 25/09/2020

Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La đã thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và Tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 về việc thông qua Báo cáo tài chính niên độ 2019 - 2020.