Tin nổi bật
17:20 - 23/09/2022

Công ty CP Mía đường Sơn La thông báo về ngày Đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2021-2022 và tài liệu kèm theo.

19:00 - 22/09/2022

Công ty CP Mía đường Sơn La kính gửi quý Cổ đông Biên bản - Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và tài liệu kèm theo

18:34 - 19/09/2022

Công ty CP Mía đường Sơn La kính gửi quý cổ đông Tài liệu Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 (Đã bổ sung, chỉnh sửa)

18:30 - 19/09/2022

Công ty CP Mía đường Sơn La báo cáo thường niên niên độ 2021 - 2022

07:27 - 15/09/2022

Một số tài liệu về công bố thông tin - Báo cáo tài chính - Báo cáo quản trị - Dự thảo

17:43 - 31/08/2022

Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021 - 2022 và giải trình kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 -2022.

17:52 - 30/08/2022

Công ty CP Mía đường Sơn La công bố thông tin về nội dung chương trình tài liệu Đại hôi đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2022 cùng dự thảo về điều lệ tổ chức và hoạt động, quy chế nội bộ về quản trị

18:04 - 02/08/2022

Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La xin công bố thông tin về Nghị quyết Hội đồng Quản trị năm 2022

14:18 - 21/07/2022

Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La công bố thông tin về tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022 và bảng cung cấp thông tin về quản trị công ty cùng danh sách cổ đông lớn.

17:57 - 20/07/2022

Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La công bố thông tin về quyết định bổ nhiệm lại chức vụ Tổng Giám đốc công ty