Tin nổi bật
21:31 - 20/10/2020

Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La báo cáo tài chính Quý 1 năm 2020 – 2021 và Giải trình kết quả hoạt động kinh doanh Quý 1 năm 2020 – 2021.

22:15 - 27/09/2020

Thông báo số 283 về đăng ký cuối cùng để chi trả cổ tức năm 2019 - 2020 và Thông báo Nghị quyết đại hội đồng cổ đông, nghị quyết chia cổ tức.

18:14 - 27/09/2020

Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La vừa thông qua Nghị quyết về việc chi trả cổ tức năm 2019 - 2020.

18:41 - 25/09/2020

Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La đã thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và Tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 về việc thông qua Báo cáo tài chính niên độ 2019 - 2020.

22:47 - 09/09/2020

Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La xin gửi đến Quý cổ đông, các khách hàng, đối tác, và toàn thể cán bộ công nhân viên Báo cáo thường niên niên vụ 2019 - 2020.

20:43 - 01/09/2020

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông các tài liệu phục vụ Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 như sau (click vào các link dưới đây để download):

21:52 - 28/08/2020

Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La giải trình về sự biến động tăng, giảm của kết quả hoạt động kinh doanh niên độ 2019 - 2020 so với kết quả hoạt động kinh doanh niên độ 2018 - 2019 như sau:

10:22 - 28/08/2020

Ngày 28/08/2020, Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La đã Công bố thông tin bổ nhiệm Phó tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La.

09:57 - 28/08/2020

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông các tài liệu phục vụ Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 như sau (click vào các link dưới đây để download):

22:27 - 20/08/2020

Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La vừa công bố Báo cáo tài chính đã kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 30/06/2020.