Công bố thông tin về Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021

Cập nhật: 18:19 - 30/08/2021

Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La công bố tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

>Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 xin xem TẠI ĐÂY

>Dự thảo điều lệ tổ chức và hoạt động năm 2021 xin xem TẠI ĐÂY

>Dự thảo quy chế quản trị nội bộ năm 2021 xin xem TẠI ĐÂY

>Dự thảo quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 xin xem TẠI ĐÂY

>Dự thảo quy chế hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 xin xem TẠI ĐÂY


Tin liên quan