Chính sách
22:39 - 25/09/2018

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông các thông tin được công bố sau Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2018 như sau (click vào các link dưới đây để download):

00:26 - 27/03/2013

Điều lệ này được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Mía Đường Sơn La quyết định sửa đổi, bổ sung tại Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2012, ngày 26 tháng 4 năm 2012.

10:32 - 20/03/2013

Theo mỗi giai đoạn phát triển, chính sách của Công ty sẽ có những điều chỉnh phù hợp với bối cảnh kinh tế xã hội nói chung và điều kiện cụ thể của Doanh nghiệp nói riêng.