Báo cáo Tài chính
19:57 - 20/04/2022

Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La báo cáo tài chính quý III năm 2021 – 2022 và Giải trình kết quả hoạt động kinh doanh quý III năm 2021 – 2022

17:54 - 15/02/2022

Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La báo cáo tài chính bán niên năm 2021 – 2022 và Giải trình kết quả hoạt động kinh doanh bán niên năm 2021 – 2022

08:35 - 21/01/2022

Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La báo cáo tài chính quý II năm 2021 – 2022 và Giải trình kết quả hoạt động kinh doanh quý II năm 2021 – 2022

17:29 - 27/08/2021

Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La báo cáo tài chính năm 2020 – 2021 và Giải trình kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 – 2021.

21:56 - 20/04/2021

Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La báo cáo tài chính quý III năm 2020 – 2021 và Giải trình kết quả hoạt động kinh doanh quý III năm 2020 – 2021.

10:39 - 09/02/2021

Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La báo cáo tài chính và giải trình kết quả hoạt động kinh doanh bán niên năm 2020 - 2021