Báo cáo Tài chính
22:41 - 20/01/2021

Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La báo cáo tài chính quý II năm 2020 – 2021 và Giải trình kết quả hoạt động kinh doanh quý II năm 2020 – 2021.

21:31 - 20/10/2020

Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La báo cáo tài chính Quý 1 năm 2020 – 2021 và Giải trình kết quả hoạt động kinh doanh Quý 1 năm 2020 – 2021.

18:41 - 25/09/2020

Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La đã thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và Tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 về việc thông qua Báo cáo tài chính niên độ 2019 - 2020.

22:47 - 09/09/2020

Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La xin gửi đến Quý cổ đông, các khách hàng, đối tác, và toàn thể cán bộ công nhân viên Báo cáo thường niên niên vụ 2019 - 2020.

21:52 - 28/08/2020

Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La giải trình về sự biến động tăng, giảm của kết quả hoạt động kinh doanh niên độ 2019 - 2020 so với kết quả hoạt động kinh doanh niên độ 2018 - 2019 như sau:

10:22 - 28/08/2020

Ngày 28/08/2020, Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La đã Công bố thông tin bổ nhiệm Phó tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La.