Tin tức
16:33 - 06/12/2016

Ngày 6 tháng 12 năm 2016, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La đã thông qua Nghị quyết số 65/NQ-HĐQT/2016 quyết nghị những nội dung chính sau:

15:49 - 18/11/2016

Ngày 18/11/2016, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La đã có Báo cáo số 325/BC-HĐQT/2016 thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La (SLS) có quyền biểu quyết đang lưu hành, cụ thể như sau:

20:50 - 24/10/2016

Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La công bố thông tin phát hành cổ phiếu để trả cổ tức (theo nội dung văn bản số 304/BC-HĐQT/2016 ngày 24/10/2016 của Hội đồng Quản trị Công ty) nội dung chính như sau:

11:18 - 09/10/2016

Ngày 8/10/2016, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La đã thông qua Nghị quyết số 58/NQ-HĐQĐ/2016, quyết nghị các nội dung chính sau:

11:18 - 09/10/2016

Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La (SLS) công bố Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 - 2017 Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La diễn ra vào ngày 08/10/2016, tại trụ sở Công ty.

11:17 - 09/10/2016

Ngày 08/10/2016, tại trụ sở Công ty, Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La (SLS) đã tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016-2017.