Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

Cập nhật: 18:41 - 25/09/2020

Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La đã thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và Tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 về việc thông qua Báo cáo tài chính niên độ 2019 - 2020.

1. Xem Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 TẠI ĐÂY:


2. Xem Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 TẠI ĐÂY:


3. Xem Các báo cáo TGĐ, HĐQT, BKS được ĐHĐCĐTN thông qua TẠI ĐÂY:


4. Xem Các TTr được Đại hội ĐCĐTN 2020 thông qua TẠI ĐÂY:SLS


Tin liên quan