Tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 - 2017

Cập nhật: 15:02 - 14/09/2016

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông các tài liệu phục vụ Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 - 2017 như sau (click vào các link dưới đây để download):

1. Thông báo tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 - 2017;

2. Mẫu Giấy đăng ký tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 - 2017;

3. Mẫu giấy ủy quyền tham dự Đại hội Cổ đông thường niên năm 2016 - 2017;

4. Chương trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 - 2017;

5. Mẫu Đơn ứng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013 - 2018;

6. Mẫu Đơn đề cử ứng viên thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013 - 2018;

7. Quy chế Bầu cử thành viên HĐQT;

8. Nội quy làm việc của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 - 2017;

9. Báo cáo của HĐQT về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2016 - 2017;

10. Báo cáo của HĐQT về tình hình thực hiện “Dự án đầu tư nâng cấp thiết bị và sản xuất đường tinh luyện tại nhà máy đường Sơn La” và “Dự án đầu tư  nâng công suất dây chuyền chế biến đường ổn định công suất 4.000 TMN (giai đoạn 2016-2018) – Giai đoạn I (2016 – 2017) đạt công suất 3.000 TMN của Công ty cổ phần Mía đường Sơn La"

11. Báo cáo của Tổng Giám đốc trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 - 2017;

12. Báo cáo thẩm định của Ban Kiểm soát kết thúc năm tài chính chuyển đổi từ ngày 01/01/2016 đến ngày 30/6/2016;

13. Các Tờ trình của Hội đồng Quản trị:

   - Tờ trình số 01/TTr-HĐQT/2016 về việc Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2016 (bản tóm tắt);

   - Tờ trình số 02/TTr-HĐQT/2016 về việc Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2016;

   - Tờ trình số 03/TTr-HĐQT/2016 về việc Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm tài chính 2016 - 2017 (từ 01/7/2016 đến 30/6/2017);

   - Tờ trình số 04/TTr-HĐQT/2016 về việc Lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016-2017;

   - Tờ trình số 05/TTr-HĐQT/2016 về việc Quyết toán chi phí hoạt động và thù lao của HĐQT, BKS năm 2016; Chi phí hoạt động và thù lao của HĐQT, BKS năm 2017;

   - Tờ trình số 06/TTr-HĐQT/2016 về việc Miễn nhiệm và Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013 - 2018;

   - Tờ trình số 07/TTr-HĐQT/2016 về việc Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La;

   ... và một số nội dung khác.

14. Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 - 2017.

SLS


Tin liên quan