Tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018

Cập nhật: 10:57 - 29/08/2018

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông các tài liệu phục vụ Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 như sau (click vào các link dưới đây để download):

1. Nghị quyết Hội đồng quản trị, Công ty CP Mía đường Sơn La.

2. Thông báo tổ chức Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2018.

3. Mấu Giấy đăng ký tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2018;

4. Mẫu Giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2018;

5. Mẫu Đơn ứng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023;

6. Mẫu Đơn đề cử ứng viên thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023.

7. Mẫu đơn ứng cử thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023,

8. Mẫu đơn đề cử ứng viên thànhh viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023,

9. Mẫu sơ yếu lý lịch ứng cử viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018-2023;

10. Chương trình Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2018;

11. Nội quy làm việc của Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2018;

12. Dự thảo điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Mía đường Sơn La;

13. Dự thảo quyết định về việc: Ban hành Quy chế nội bộ về quản trị  Công ty CP Mía đường Sơn La,

 

Công bố thông tin TL Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018


1. Chương trình Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2018

2. Nội quy làm việc Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2018

3. Báo cáo của Tổng giám đốc trình Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2018

4. Báo cáo của Hội đồng quản trị: Về Kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2017-2018; Phương hướng nhiệm vụ năm 2018-2019 và Kết quả thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ II (2013-2018), Phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ III (2018 - 2023)

4.1. Tổng hợp kết quả hoạt động SXKD - Tài chính của Công ty CP mía đường Sơn La  giai đoạn nhiệm kỳ II (Từ năm 2013 đến năm 2018)

5.Báo cáo của Hội đồng Quản trị trình Đại hội Đồng cổ đông thường niên 2018, về việc thực hiện các dự án đầu tư (Ngày 25 tháng 9 năm 2018)(Ngày 25 tháng 9 năm 2018)

6. Báo cáo thẩm định của Bạn kiểm soát - Kết thúc năm tài chánh (từ ngày 01/07/2017 đến ngày 30/06/2018) - Trình Đại hội Đồng cổ đông năm 2018

7. Báo cáo hoạt động nhiệm kỳ 2013-2018 của ban Kiểm soát, tại Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2018, của Công ty CP Mía đường Sơn La

8. Tờ trình Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2018, của Công ty CP Mía đường Sơn La. Về việc: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017-2018 (Bản tóm tắt)

9.  Tờ trình Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2018, của Công ty CP Mía đường Sơn La. Về việc: Phân phối lợi nhuận năm 2017-2018 (Từ 01/7/2017 – 30/6/2018)

10. Tờ trình Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2018, của Công ty CP Mía đường Sơn La. Về việc: Quyết toán chi phí hoạt động và thù lao của HĐQT, BKS năm 2017-2018;Dự toán chi phí hoạt động và thù lao của HĐQT, BKS năm 2018-2019.

11. Tờ trình Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2018, của Công ty CP Mía đường Sơn La. Về việc: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm tài chính 2018-2019 (Từ ngày 01/7/2018 đến hết ngày 30/6/2019).

12. Tờ trình Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2018, của Công ty CP Mía đường Sơn La. Về việc: Lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018-2019 (Từ ngày 01/7/2018 đến hết ngày 30/6/2019).

13. Tờ trình Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2018, của Công ty CP Mía đường Sơn La. Về việc: Thông qua Điều lệ của Công ty cổ phần Mía đường Sơn La sửa đổi bổ sung theo quy định của Thông tư 95/2017/TT- BTC ngày 22/9/2017 hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính Phủ.

14. Tờ trình Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2018, của Công ty CP Mía đường Sơn La. Về việc: Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

15.  Tờ trình Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2018, của Công ty CP Mía đường Sơn La. Về việc: HĐQT, BKS đương nhiệm mãn nhiệm kỳ và tổng hợp danh sách ứng cử viên bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ III giai đoạn 2018-2023.

16. Quy chế bầu cử Thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ III (2018 - 2023) tại Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2018

17. Dự thảo: Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Mía đường Sơn La

18. Quyết định Về việc: Ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Mía đường Sơn La

19. Dự thảo: Biên bản Đại hội Đồng cổ đông thường niên 2018, Công ty CP Mía đường Sơn La

20. Dự thảo: Nghị quyết Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2018

SLS


Tin liên quan