SLS: Nghị quyết số 65/NQ-HĐQT/2016 ngày 6/12/2016

Cập nhật: 16:33 - 06/12/2016

Ngày 6 tháng 12 năm 2016, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La đã thông qua Nghị quyết số 65/NQ-HĐQT/2016 quyết nghị những nội dung chính sau:

1. Sửa đổi, bổ sung nội dung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần mía đường Sơn La, cụ thể:

- Sửa đổi Khoản 1, Điều 5 Vốn Điều lệ của Công ty;

- Sửa đổi, bổ sung Điều 24: Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng Quản trị;

- Sửa đổi, bổ sung Điều 35: Thành viên Ban Kiểm soát.

2. Ban hành "Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La" gồm 21 Chương, 55 Điều.

Điều lệ này thay thế cho Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La ban hành kèm theo Quyết định số 95/QĐ-HĐQT/2015 ngày 15/10/2015 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La.

>> Chi tiết Nghị quyết số 65/NQ-HĐQT/2016 ngày 6/12/2016, xem tại đây.

>> Chi tiết Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La, xem tại đây.

SLS


Tin liên quan