Khai mạc Kỳ họp chuyên đề lần thứ 2, HĐND tỉnh khóa XII

Cập nhật: 02:39 - 23/03/2013

Phát biểu khai mạc Kỳ họp, đồng chí Hoàng Văn Chất nhấn mạnh: Ngay từ đầu năm, các cấp, các ngành đã tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2013; Quán triệt thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI; Tổ chức lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992. Kỳ họp chuyên đề lần thứ 2 có nhiều nội dung quan trọng đề nghị các vị đại biểu nêu cao trách nhiệm, phát huy trí tuệ, tập trung nghiên cứu, thảo luận

 

 

Kỳ họp chuyên đề lần thứ 2, HĐND tỉnh khóa XIII

 

Phát biểu khai mạc Kỳ họp, đồng chí Hoàng Văn Chất nhấn mạnh: Ngay từ đầu năm, các cấp, các ngành đã tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2013; Quán triệt thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI; Tổ chức lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992. Kỳ họp chuyên đề lần thứ 2 có nhiều nội dung quan trọng đề nghị các vị đại biểu nêu cao trách nhiệm, phát huy trí tuệ, tập trung nghiên cứu, thảo luận để ban hành các Nghị quyết nhằm cụ thể hóa chủ trương, chính sách của Đảng, tạo môi trường thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội năm 2013.

 
Trong ngày làm việc đầu tiên, Kỳ họp đã nghe Báo cáo số 205/BC-HĐND ngày 11/3/2013 của HĐND tỉnh về kết quả tổ chức lấy ý kiến của đại biểu HĐND tỉnh vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992; Báo cáo số 69/BC-UBND ngày 8/3/2013 của UBND tỉnh về kết quả giải quyết ý kiến cử tri qua hoạt động tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa XIII… Đồng thời tập trung cho ý kiến vào các tờ trình của UBND tỉnh và HĐND tỉnh về các nội dung như: Về phương án phân bổ vốn đầu tư phát triển giai đoạn 2013 – 2015, các danh mục dự án dừng, hoãn tiến độ sau năm 2015; Về việc thông qua kết quả rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Sơn La giai đoạn 2011 – 2020; Quy định mức thu, phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô và tỷ lệ để lại tiền thu được cho các cơ quan thu phí trên địa bàn tỉnh Sơn La; Quy định mức chi đảm bảo công tác cải cách hành chính nhà nước của tỉnh Sơn La….

 
Kỳ họp chuyên đề lần thứ 2, HĐND tỉnh khóa XIII sẽ diễn ra từ ngày 13 – 14/3/2013.

 
Theo Sonla.gov.vn


Tin liên quan