Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Cập nhật: 19:14 - 23/09/2021

Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La xin công bố Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

>>Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 xem chi tiết TẠI ĐÂY

>>Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 xem chi tiết TẠI ĐÂY

     >Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty xem chi tiết TẠI ĐÂY

     >Quy chế nội bộ về quản trị công ty xem chi tiết TẠI ĐÂY

     >Quy chế về hoạt động của Hội đồng quản trị công ty xem chi tiết TẠI ĐÂY

     >Quy chế về hoạt động của Ban kiểm soát công ty xem chi tiết TẠI ĐÂY

     


Tin liên quan