Chứng khoán
11:36 - 28/02/2022

Công ty CP Mía đường Sơn La thông báo về Giao dịch cổ phiếu - Chứng chỉ quỹ - Chứng quyền có bảo đảm của cá nhân nội bộ và người có liên quan của cá nhân nội bộ

18:50 - 20/10/2021

Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La báo cáo tài chính quý I năm 2021 – 2022 và Giải trình kết quả hoạt động kinh doanh quý I năm 2021 – 2022

18:25 - 30/07/2021

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La thông qua nghị quyết chốt danh sách cổ đông và thông báo về thời gian đăng ký cuối cùng để tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

17:57 - 09/01/2019

Báo cáo quản trị Công ty CP Mía đường Sơn La năm 2018.

00:50 - 06/05/2018

Thông báo số 444/TB-SGDHN cấp ngày 04/05/2018 về việc ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu niêm yết bổ sung Công ty cổ phần mía đường Sơn La (MCK: SLS).

09:12 - 13/04/2018

Thông báo số 22/2012/GCNCP-VSD-2 cấp ngày 11/04/2018 về việc đăng ký thay đổi lần 2 của công ty CP mía đường Sơn La.