SLS: Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

Cập nhật: 15:49 - 18/11/2016

Ngày 18/11/2016, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La đã có Báo cáo số 325/BC-HĐQT/2016 thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La (SLS) có quyền biểu quyết đang lưu hành, cụ thể như sau:

 

STT

Nội dung

Trước khi

thay đổi

Thay đổi

Sau khi

thay đổi

1

Vốn Điều lệ (VND)

68.000.000.000

13.599.830.000

81.599.830.000

2

Tổng số cổ phiếu

6.800.000

1.359.983

8.159.983

3

Số lượng cổ phiếu Quỹ

0

0

0

4

Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

6.800.000

1.359.983

8.159.983

5

Số lượng cổ phiếu khác (nếu có)

0

0

0


* Lý do thay đổi: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2016 theo Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016, ngày 15/5/2016.

>> Chi tiết Báo cáo số 325/BC-HĐQT/2016 ngày 18/11/2016, xem TẠI ĐÂY.

Tài liệu kèm theo:

1. Báo cáo số 324/BC-HĐQT ngày 18/11/2016 về kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức

2. Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và Phương án xử lý cổ phần lẻ;

3. Nghị quyết Hội đồng quản trị số 58/NQ-HĐQT/2016 ngày 08/10/2016.

SLS


Tin liên quan