Kết quả thu hồi, giao đất, hỗ trợ sản xuất cho các hộ tái định cư thủy điện Sơn La năm 2012

Cập nhật: 02:12 - 23/03/2013

Theo báo cáo của UBND tỉnh Sơn La trong năm 2012 đã triển khai đo đạc, thu hồi được 38.893,2/60.113,8 ha đất vùng ngập và các khu tái định cư (TĐC) trên phạm vi toàn tỉnh (Cả nơi đi và nơi đến).

 

Trong đó: Đã hoàn thiện hồ sơ thu hồi 18.739,8 ha; Diện tích đất thu hồi có hồ sơ đo đạc thủ công hoàn chỉnh 18.236,1 ha; 1.917,3 ha chưa đo đạc địa chính. Diện tích chưa thu hồi 21.220/60.113,8 ha chủ yếu là đất lâm nghiệp, rừng khoanh nuôi, phòng hộ, đất sản xuất nông nghiệp và đất phi nông nghiệp.
Ảnh minh họa


22.263,2 ha đất đã được giao cho 10.521 hộ. Trong đó: Diện tích giao chính thức là 2.566,9 ha cho 2.734 hộ; Diện tích đang đo giao và tạm giao là 19.696,4 ha cho 7.607 hộ; Diện tích chưa đo giao 12.307 ha cho 729 hộ. Ngoài ra, tỉnh đã hoàn thành cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 2.734 hộ TĐC với diện tích 2.341,8 ha.


 Dự kiến đến 30/6/2013, toàn tỉnh phấn đấu hoàn thành công tác đo đạc, thu hồi, giao đất, bù chênh lệch giá trị đất giữa nơi đi và nơi đến.   
 

 

Theo Sonla.gov.vn


Tin liên quan